TAHLİYE VALFİ,RELİEF VALF,TANK EMNİYET VENTİLİ,EMNİYET VENTİLİ

RELİEF VALF 80-180 Mbar
RELİEF VALF 30-110 Mbar
RELİEF VALF 160-500 Mbar
RELİEF VALF 215-500 Mbar
RELİEF VALF 0.2-1 Bar
RELİEF VALF 0.7-2.1 Bar
EMNİYET VENTİLİ 17,2 Bar